TEKNOLOGJIKE PER NGRITJEN E PEMETOREVE  INTENSIVE

 

Për krijimin dhe kultivimin e molles ne pemetoret intensive

Rritja e metejshme e prodhimit te molles sot e ne te ardhmen do te vazhdoje, ajo eshte kerkese e tregut e asnje nuk mund te imponoje ne kete drejtim. Detyra jone eshte te plotesojme kete kerkese te tregut ne sasi e cilesi.

Rruget jane dy: rritja e rendimentit per pemetoret ekzistuese nepermjet zbatimit te teknologjive te reja dhe krijimi i pemetoreve te reja me kapacitet te larte prodhues. [ Per me shume......]

KARTE TEKNOLOGJIKE PER PERMIRESIMIN TE DISA HALLKAVE TE PEMETOREVE EKZISTUESE.

Duke u nisur nga fakti qe 80-90 % e pemetoreve i kemi tradicionale dhe gjysem intensive del domosdoshmeri permiresimi i disa hallkave te vecante te teknologjise, duke shfrytezuar eksperiencen e re te kultivimit te molles ne pemtoret intensive (per ato hallka ku ekziston mundesia e permiresimit te tyre), si: [Për më shumë.....]

 

 

Projekti

Fuqizimi i lidhjeve funksionale
 dhe ndertimi i kapaciteteve
midis aktoreve te sistemit
kombetar te kerkimit dhe
ekstensionit bujqesor per
te siguruar sherbime efektive
dhe relevante per fermeret
e vegjel shqiptare

(UNJP/ALB/006/UNJ)

 

 

Strategic partners: