JONXHA

TITULLI I PROJEKTIT: SISTEMI MË I PËRSHTATSHËM I KOSITJES SË JONXHËS NË KUSHTE TË PA UJITSHME TË ZONËS FUSHORE TË KRUJËS

Dr Asllan CELAMI

Objektivat kryesore të kërkimit në ferme: synohej vlerësimi sistemeve të ndryshme të kositjes së jonxhës në kushte të pa ujitshme të fermës në prodhimin e masës së njomë, familjarizimi dhe bindjen e fermerit dhe fermerëve për epërsinë e variantit (sistemit) më të mirë të kositjes.

Rekomandimet:

Nga rezultatet e marra për vitin 2011 analiza dhe shqyrtimi i tyre rekomandojmë se:

Per të krijuar mundësinë e shfrytëzimit sa më efektiv të rezervave ujoret tokës dhe shirave të pranverës kositja e parë të kryhet brenda 20-30 Prillë. Kjo duhet të shoqërohet melasa që shpejtojnë tharjen e masës (korrjen në shtresa të holla, kthimin dhe manipulimin e shpejtë) të masës.

Në varësi me sasinë dhe cilësinë e barit që synohet të merret kosit:

  • Ç’do 27 ditë për prodhim masë me cilësi shumë të mirë dhe prodhim masë të mirë (Prodhimi në 4 kositje arrinë deri në 50/kv për dyn).
  • Per prodhimtari shumë të lartë dhe cilësi të mirë kosit në intervale 33-35 ditë ( Prodhimi në 4 kosa arrin deri në 62 kv/dyn).
  • Kositjet në afate kohore prej 43 ditësh nuk justifikohet me rendimentitn që merret në krahasim me atë pre 33 ditësh si nga prodhimtaria ashtu edhe nga cilësia e masë. Prandaj mos kosit ansjeherë në këtë afat. (Prodhimi masës në 4 kositje arrin derinë 55 kv/dyn).

LOTUSI

KULTIVIMI I LOTUSIT NE TOKAT ACIDE NE QARKUN E DIBRES.

Stafi i projektit te Q T T B-se: Ismet Boka

DRB-Diber                            Haxhi Abazi

Preshkrimi dhe justifikimi i kerkimit:

Nje nga objektivat parsor te strategjise se zhvilimit te bujqesise sone eshte dhe zhvillimi i blektorise. Shtimi i prodhimeve blektorale nuk mund te kuptohet pa rritjen e re ndimentit te bimeve foragjere. Nje nga bimet foragjere qe shfrytzon tokat acide eshte kultura e lotusit,kulture ecila jep rezultate te mira per prodhim mase.

Ne qarkun e Dibres ka nje siperfaqe te konsiderushme toka acide te pa mbjellura me asnje lloje kulture, prandaj lind nevoja e shfytzimit te ketyre tokave.

Ne kete aspekt futja e kesaj kulture (lotusit) per shfytzimin e ketyre tokave ka rendesi jo vetem per faktin se con ne rrijen e prodhimit faragjer por edhe ruajten e ketyre tokave nga gerryerja.

Gjithashtu kultura e lotusit eshte kulture bishtajore shume vjecare e cila pasuron keto toka si dhe ndikon ne permisimin e strukture se tyre. 

Ne kete aspekt permisimi i disa hallkave te teknologjise se kultivimit te kesaj kulture do te ndihmonte ne rritjen e Prodhimit foragjer.

Objektivat e projektit jane:

.......per me shume.......

KOCKULLA

 

“KULTIVIMI PËR PRODHIMIN E FARËS SË KOÇKULLËS NË ZONAT  KODRINORE’’ 

Vendi i zbatimit : Qarku Fier, Rrethi Fier ,Komuna Mbrostar , Fshati Mbrostar,Kallm e Petovë në fermën e fermerit; Gentian Veliu në zonë kodrinore e mbjell me ullinj dhe Hiqmet Çepele në zonë fushore.

Tipi i kërkimit: Kërkim në kushtet e fermës, Komuna Mbrostar në rrethin e Fierit.

Stafi i projektit të QTTB Fushë Krujë: Prof.As.Dr.Ramadan Shehu 

 

DRBUMK  Fier: Agr. Muhamet Baboçi, Agr.Sotir Çuni 

Hyrja

Përshkrimi i problemit dhe justifikimi i kërkimit:

Ky projekt realizohet si pjesë e programit të punës të QTTB Fushë-Krujë dhe prioriteteve të  Strategjisë Sektoriale të MBUMK për vitet 2007-2013 ‘’Transferimi i teknologjive, vlerësimi i krahasuar i tyre dhe praktikave të reja të kultivimit të bimëve,adoptimi i tyre në kushtet konkrete të fermës në Shqipëri’’. 

Në grupin e drufrutorëve bima e ullirit në shkallë vendi zë një sipërfaqe të konsiderushme të zonës kodrinore të ultësirës bregdetare.Numri total i rrënjëve me këtë bimë arrin përafërsisht në 5 milion nga të cilat 4 milion janë në prodhim dhe merret një rendiment mesatar deri 10kg/rrënjë. . ....per me shume.....

FORAGJERET SHUMEVJECARE

TEMA:

BISHTAJORET SHUMËVJEÇARE FORAGJERE

NE TOKAT ACIDE NE QARKUN E DIBRES.

 Tipi i kerkimit: Kerkim ne kushtet e fermes.

Vendi i zbatimit : Qarku Diber Komuna Kastriot dhe komuna Gjorice ne fermen e fermerit Tomorr Kaloshi dhe fermerit Fiqiri Izvira.

Stafi i Projektit per  Q T T B Fushe-Kruje          Ismet  Boka  Rushit Suna

DRBUMK   DIBER                                                Haxhi  Abazi

 

Hyrje

Preshkrimi dhe justifikimi i kerkimit:

Nje nga objektivat parsor te strategjise se zhvilimit te bujqesise sone  eshte dhe zhvillimi i blektorise. Shtimi i prodhimeve blektorale nuk mund te kuptohet pa rritjen e  re ndimentit te bimeve foragjere.Nje nga bimet foragjere qe shfrytzon tokat acide eshte kultura e lotusit,kulture ecila jep rezultate te mira per prodhim mase.

Ne qarkun e Dibres ka nje siperfaqe te konsiderushme toka acide te pa mbjellura me asnje lloje kulture,prandaj lind nevoja e shfytzimit te ketyre tokave.

Ne kete aspekt futja e kesaj kulture (lotusit) per shfytzimin e ketyre tokave ka rendesi jo vetem per faktin se con ne rrijen e prodhimit faragjer por edhe ruajten e ketyre tokave nga gerryerja.

Gjithashtu kultura e lotusit eshte kulture bishtajore shume vjecare e cila pasuron keto toka si dhe ndikon ne permisimin e strukture se tyre.   

Ne kete aspekt permisimi i disa hallkave te teknologjise se kultivimit te kesaj kulture do te ndihmonte ne rritjen e Prodhimit foragjer .

Objektivat e projektit jane:

.....per me shume.....

 

 

Projekti

Fuqizimi i lidhjeve funksionale
 dhe ndertimi i kapaciteteve
midis aktoreve te sistemit
kombetar te kerkimit dhe
ekstensionit bujqesor per
te siguruar sherbime efektive
dhe relevante per fermeret
e vegjel shqiptare

(UNJP/ALB/006/UNJ)

 

 

Strategic partners: