Universiteti Bujqësorë Tiranë:

Informacione, këshilla dhe studime lidhur me kultivimin e bimëve perimore dhe pemëve frutore.

[Keshilluesibujqesor.al]

Agjensi e Zhvillimit të Zonave Malore (MADA) redeval.org

FAQE E MBZHRAU-së

http://www.bujqesia.gov.al/ 

To top

 

 

Projekti

Fuqizimi i lidhjeve funksionale
 dhe ndertimi i kapaciteteve
midis aktoreve te sistemit
kombetar te kerkimit dhe
ekstensionit bujqesor per
te siguruar sherbime efektive
dhe relevante per fermeret
e vegjel shqiptare

(UNJP/ALB/006/UNJ)

 

 

Strategic partners: