Drejtoria Rajonale e Bujqësisë Kukës

Drejtori: Alfred CENGU

Adresa: Lagj Nr .7 Kukes

Tel/Fax: 02 42 22624

 

Mobil: 0682072488

E-mail: alfredcengu@gmail.com

Linjat e brendshme: 024222624

Përgjegjësi i Këshillimit Qemal MEMISHI

Tel/Fax:

Mobil: 0674065755; 

E-mail: tpacara@yahoo.comsek.keshillimitkukes@hotmail.com

              memishiqemal@yahoo.com

Trajnim, Ditë Fushe: 

Me date 13 12.2013 ne ambientet e DRB Kukës, Shërbimi Këshillimor u zhvilloji një ditë trajnimi me teme: “Ngritja e pemëtoreve intensive, shërbimet  agroteknike, formimi i kurorës së pemës në formë aksi”. 

Dite Fushe: Brumbulli i bërthamoreve

Specialistët e Shërbimit Këshillimor DRB-Kukës, organizuan një ditë fushe në një bllok me kumbulla të mbjella  në kodër  në toka mbi ujë. Duke  ju përgjigjur shqetësimit të fermerit për  shenjat e demit ne disa bimë nga një insekt, gjetëm larvat e dëmtuesit në qafën e rrënjëve të kumbullave. Ky dëmtues është hasur edhe  në rrethe të tjera ku bimët bërthamore janë mbjellë në toka pa kushte ujitje.

Fotot janë bërë pas seminarit e realizuar nga Instituti Bujqësisë Biologjike, Durrës në  Kukës në datën  18.09.2013) [Më shumë....]

Trajnimi për Bujqësinë Organike:

Me datë 18 në ambientet e DRB Kukës u Zhvilluat trajnimi me specialistët e shërbimit këshillimor me teme: [Më shumë....]

Demonstrim për mbjelljen e farishtes së sherbelës

Në fermën e fermerit Nebi Muja, komuna Shtiqen me date 18.07.2013 u organizua një demonstrim për mbjelljen e farishtes se sherbelës. Në ketë aktivitet morën pjese Përgjegjës Sektorit Këshillimit ,specialist të shërbimit këshillimore, fermer të zonës dhe përfaqësues të medias. Me ndihmën dhe këshillat e specialisteve të këshillimit fermeri Nebi Muja ka mbjellë 3.5 dynym farishte sherbele. Sipas parashikimeve të specialisteve kjo sipërfaqe do të mbuloje nevojat për fidanë sherbele për mbjelljet e vjeshtës për sipërfaqe e subvencionuar nga Skemat mbështetëse dhe shihet si një biznes me perspektive pasi sip e mbjelle me bime medicina po vjen gjithnjë duke u shtuar.

Dite fushe: Bimë medicinale

Me date 30 Maj në fshatin Muje, Komuna Shtiqen në parcelat e mbjella me bimë medicinale të fermerit Nebi Muja u zhvillua një ditë fushë. Në ketë aktivitet morën pjese fermer të fshatit, stafi i shërbimit këshillimor. Qëllimi ishte për të parë ecurinë e rritjes dhe zhvillimit të parcelave të mbjella me sherbele, timus dhe lavandul  nga fermeri Vebi Muja i cili ka një sip mbi 10 dy të mbjelle me bime mjekësore dhe po përgatitet të krijoje edhe fidanishten e prodhimit të fidanëve të Sherbelës

Trajnim: “Rëndësia ekonomike e riprodhimit te zgjeruar ne lope”

Me date 24.05.2013 ne ambientet e DRB Kukës u zhvillua trajnimi  me tema: “Rëndësia ekonomike e riprodhimit te zgjeruar ne lope”  Lektor ishin përfaqësues te QTTB F Kruje, morën pjese 25 persona 15 nga shërbimi këshillimor i DRB dhe 10 fermer dhe Teknik te Inseminimit. Në ketë trajnim u theksua rëndësia e inseminimit artificial për përmirësimin racor  dhe rritjen e prodhimit te qumështit

Gjate muajit Shkurt-Mars 2013, per specialistet e shërbimit këshillimor të Zyres Bujqësise Tropoje prioritet ne punen e tyre ka qene krasitja ne pemet frutore dhe ne vreshta. Kto vitet e fundit jane rritur siperfaqet e mbjellura me pemtore e vreshta. Sherbimet agroteknike ne to jane baza e futjes sa me heret ne prodhim, e njekohesisht te kene nje prodhim te pervitshem. Nje hallke e rendesishme ne sherbimet agroteknike qe kryhen ne pemtore e vreshta eshte krasitja.[....]

Programi SNV-ProMali, organizon tavolinën e rrumbullaket, me temë “Takim rajonal mbi gjendjen, mundësit dhe problematikën e financimit në fushën e agrobiznesit”. Në ketë takim marrin pjese  SNV-ProMali; Drejtoria Rajonale e Bujqësi Kukës; Institucionet financiare të rajonit/Banka; Fondacione; Fermer; Përfaqësues te organizatave të fermerëve etj.

Takim QTTB-Shkoder dhe Sherbim Keshillimor DRB Kukes (Bime Medicinale)

Me date 31 në ambientet e DRB Kukës u zhvillua një takim me përfaqësues te QTTB Shkodër “Për mundësitë dhe potencialet e Qarkut Kukës për kultivimin e bimëve medicina”.

Në takim ishin prezent Prof.As Kostandin Hajkola, Koordinatori Rajonal I SNV-Pro-Mali Kukës Z. Sefedin Mata, Stafi i Këshillimit, dhe fermer të interesuar për kultivimin e bimëve medicinale (kryesisht sherbelës). Pas takimit në zyrë u bë një vizitë në ambientet e grumbullimit te bimëve medicinale tek Fermeri, grumbullues Z. Dostan Hallaci, dhe një vizite në fushë në parcelën e fermerit Shaban Murati- Bashkisë Kukës, Lagj Gostil.

Udhëzimi kryesor ishte që për kultivimin e bimëve medicinale të shfrytëzohen kryesisht tokat inproduktive gjithashtu u dha si këshille që të behej kujdes me përdorimin e plehut organik dhe të ujit, dhe të mos përdoren plehra kimike. Pasi si synim është që të prodhojmë sherbelë BIO dhe me përqindje sa me të lartë të esencave vajore për mundësi me të mira në tregun konkurrues ndërkombëtar.

AKTIVITETE TE SHERBIMIT KESHILLIMOR

Qendra e Informacionit Bujqësor Bujan me ekstensionist Z. Ragip Elezaj me dt 19.10.2012 organizoj nje dite fushe ne fermen e fermerit z. Gani Gjongecaj Bashkinë B.Curri për shërbimet sezonale ne arrore (Sipërfaje kjo e subvencionuar nga Skemat Mbeshtetese viti 2011). [Per me shume.....]

Demonstrim “Grumbullimi përpunimi, dhe amballazhimi i frutave të gështenjës për eksport”

Qendra e Informacionit Bujqësor Bujan me ekstensionist Z. Ragip Elezaj në bashkëpunim me Kompaninë “Amla”, me administrator Z.Ramiz Jahbala në Bashkinë B Curri me dt.15.10.2012 demonstruam për fermerët grumbullues punën e kësaj kompanie në grumbullimin përpunimin e ambalazhimin e frutave të gështenjave për eksport. [Per me shume....]

Trajnim

Me date 28.02.2013 ne ambientet e Hotel "Gjallicës" Kukës  u  organizua  trajnimi me teme “Menaxhimi i Skemave Mbështetëse 2013”. Në ketë takim morën pjese  21 pjesëmarrës. Nga  të QTTB Shkodër(Z. Kostandin Hajkola, Leonora Qulici). Drejtori DRB, Z. Arif Rexhmati, pergj Sektorit të këshillimit, stafi I këshillimit dhe  fermerët me të spikatur te zonës.  [Per me shume....]

 

 

 

Projekti

Fuqizimi i lidhjeve funksionale
 dhe ndertimi i kapaciteteve
midis aktoreve te sistemit
kombetar te kerkimit dhe
ekstensionit bujqesor per
te siguruar sherbime efektive
dhe relevante per fermeret
e vegjel shqiptare

(UNJP/ALB/006/UNJ)

 

 

Strategic partners: